Giấy phép lao động

Giấy phép lao động

Giấy phép lao động là giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền (Sở lao động  thương binh và xã hội) cấp, cho phép người